Tietosuojaseloste

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen (myöhemmin Asuntomessut) tavoitteena on tarjota palveluidemme käyttäjille elämyksiä, ja käyttäjien luottamuksen ja tiedon suojaaminen on Asuntomessuille ensiarvoisen tärkeää. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkien Asuntomessujen tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön sekä Asuntomessujen hallinnoimiin internetsivustoihin (yhdessä ”Verkkopalvelut”).

Asuntomessut on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, tietosuojalakia (1050/2018), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asuntomessut on sitoutunut noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia [käytännesääntöjä](https://www.asml.fi/pelisaannot/) ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun mainonnan ohjeistuksia.

Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojaseloste ennen kuin hän aloittaa Verkkopalveluiden käytön ja käyttämällä Verkkopalveluita käyttäjä hyväksyy henkilötietojen ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojaselostetta taikka Asuntomessujen voimassa olevia verkkopalveluita koskevia käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluita.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Verkkopalveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo käyttäjälle mm.:

 • Mitä tietoja keräämme Verkkopalveluidemme käyttäjistä

 • Kuinka käytämme keräämiämme tietoja

 • Mitä oikeuksia käyttäjällä on koskien keräämiämme tietoja

1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MISTÄ LÄHTEISTÄ

Parantaaksemme Verkkopalveluidemme laatua pyydämme käyttäjiä antamaan tietoja itsestään. Käsittelemme käyttäjiä koskevia tietoja myös automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä useista eri lähteistä:

Tietoja, jotka käyttäjä antaa meille. Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessä Verkkopalveluihimme, osallistuessaan Verkkopalveluissamme olevaan kilpailuun tai kyselyyn, tilatessaan uutiskirjeen, taikka kun käyttäjä tekee tilauksen Verkkopalveluissamme. Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi

 • ikä, syntymäaika, sukupuoli sekä ammatti

 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • mahdollinen yksilöllinen nimimerkki Verkkopalveluissa tai muu yksilöivä tunnus

 • laskutus- ja maksutiedot, kuten maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa, ja voimassaolo)

 • tuote – ja tilaustiedot sekä peruutustiedot

 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot

 • kilpailuja koskevat vastaukset ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)

 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)

 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

Teknisesti kerättyjä tietoja Verkkopalveluiden käytöstä. Keräämme teknisesti tietoja Verkkopalveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa),

 • toimet ja niiden ajat Verkkopalveluissa (kuten Verkkopalveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)

 • paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella)

 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot

 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot

 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset

 • Verkkopalveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Verkkopalveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

 • asiakaspalvelupuhelut

Kolmansilta osapuolilta saamamme tiedot. Kehittääksemme Verkkopalveluitamme voimme käyttää Verkkopalveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, comScore, TNS Metrix.

Jos käyttäjä liittää Verkkopalveluihin liittyvän käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook tai muu sosiaalisen median palvelu, saamme kyseisestä palvelusta liittymisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja.

Verkkopalveluiden tarjoamisen niin vaatiessa voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista (kuten Bisnode ja Fonecta), peräisin olevilla tiedoilla. Lisäksi markkinointikieltoihin liittyen saamme tietoja kieltorekistereistä, kuten ASML:n Robinson-rekistereistä.

Verkkopalveluihimme liittyvään pysyvään markkinointirekisteriin tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Lisäksi rekisteriin tallennetaan markkinointisuostumuksia ja -kieltoja koskevat tiedot.

2. KERÄÄMIEMME TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan:

 • käyttäjätilien luomiseen

 • palveluiden toimittamiseen ja tilaamiseen liittyen

 • palveluiden personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen

 • palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään

 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen

 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin

 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen

 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen

 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Lähetämme mobiilisovelluksiemme kautta Verkkopalveluihin liittyviä push-ilmoituksia. Käyttäjä voi poistaa push-ilmoitukset käytöstä laitteen asetuksissa.

Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakassuhde)

 • käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen perusteella

 • sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena; ja/tai

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

Kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Käyttäjä voi aina peruuttaa antamansa suostumuksen lähettämällä rekisterinpitäjälle tätä koskevan pyynnön alla luvussa 10 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

3. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme sekä Verkkopalveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja verkkomainontaan osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Verkkopalveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Verkkopalvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Verkkopalveluiden käyttöön liittyen, kuten käyttämällä Verkkopalveluiden kommentointiominaisuuksia, käyttäjä saattaa luovuttaa tietoja myös muille palveluiden käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat oletusarvoisesti julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Asuntomessut ei ole vastuussa kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten Verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Verkkopalvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Verkkopalveluita, kampanjoita ja/tai Verkkopalveluiden käytettävyyttä.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

4. EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Verkkopalveluita edelleen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää keräämiimme henkilötietoihin, kuten käyttäjätunnukseen edellä ja yllä mainittuihin tarkoituksiin liittyen.

Verkkopalvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Verkkopalveluiden käytön yhteydessä.

Kolmansien osapuolten keräämät tiedot ja käyttämät tekniikat Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella ja tarjota todennäköisesti kiinnostavinta markkinointia ja mainoksia aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tietojen perusteella. Näitä tietoja hyödynnetään myös oman markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Verkkopalvelumme saattavat sisältää myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi Verkkopalveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa Verkkopalveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja. Myös Asuntomessut voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Verkkopalveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

Hyödynnämme Verkkopalveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. Asuntomessut ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten mainosten näyttökerrat, mainosten ja sähköpostin- tai tekstiviestin avaustiedot ja avaustietojen johtaminen osto-/tilaustapahtumaan.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Asuntomessut vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan hallinnointi

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä selaimen asetuksista. Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen. Evästeiden ja seurannan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Verkkopalveluiden toimivuuteen.

Käyttäjä saa lisätietoja ja voi hallinnoida kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamista ja evästeiden käyttöä kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta.

5. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Asuntomessujen työntekijöille sekä Asuntomessujen sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Vaikka Asuntomessut tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, emme voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Ilmoittamme internetsivuillamme taikka muiden Verkkopalveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden. Voimme myös tilapäisesti sulkea Verkkopalvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Asuntomessujen henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, ellei rekisterinpitäjällä ole perusteltua syytä jatkaa tietojen käsittelyä.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, joka perustuu Asuntomessujen oikeutettuun etuun, ellei rekisterinpitäjällä ole laillista perustetta jatkaa tietojen käsittelyä. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sekä oikeus pyytää tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen toiselle reksiterinpitäjälle.

Käyttäjän tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun asiakaspalvelumme osoitteeseen. Tietojen antamisesta tai toimenpiteistä voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen Asuntomessuille. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, Verkkopalveluiden tarjoamista tai Asuntomessujen liiketoimintaa.

7. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asuntomessut säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita tai uudista käyttöoikeuttaan käyttöehtojen mukaisesti taikka asiakassuhde on muutoin päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Verkkopalveluiden keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin voi jäädä näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Asuntomessut voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Verkkopalveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uuden ehdot uusien palveluiden tai ominaisuuksien käyttöönoton yhteydessä.

10. REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Osuuskunta Suomen Asuntomessut (Y-tunnus: 0116265-0) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Osuuskunta Suomen Asuntomessut Pasilankatu 2 00240 Helsinki Puh: 0407171051 toimisto@asuntomessut.fi